Wywiad z Jarosławem Arciszewskim  - kandydatem na Wójta Gminy Malczyce - Dolnyslaskinfo.pl

Wywiad z Jarosławem Arciszewskim  – kandydatem na Wójta Gminy Malczyce

W niedzielę 13 czerwca 2021 mieszkańcy gminy Malczyce staną przed wyborem nowego wójta. Jednym z kandydatów ubiegających się o stanowisko jest Jarosław Arciszewski, z którym rozmawiamy o jego doświadczeniu, programie i planach na rozwój gminy. 
Jarosław Arciszewski - kandydat na wójta gminy Malczyce
Jarosław Arciszewski – kandydat na wójta gminy Malczyce (fot. facebook.com/ArciszewskiMalczyce/)

Panie Jarosławie, czy mógłby Pan zacząć od tego, jakie jest Pana doświadczenie? Jak je Pan przełoży na zarządzanie Gminą Malczyce?

Od 30 lat jestem obecny na rynku pracy i był to czas rozwoju umiejętności w kierowaniu dużymi zespołami pracowników, realizacji złożonych projektów wymagających koordynację działań między działalnością firm, wypracowywaniu decyzji i wdrażaniu ich do realizacji. Ważnym aspektem mojej działalności zawsze było tworzenie merytorycznego, świetnie zmobilizowanego i zaangażowanego w realizację zadań zespołu.

Te umiejętności rozwijane w toku kolejnych lat są w mojej ocenie niezbędne do zarządzania pracą pracowników stanowiących kadrę Urzędu Gminy do sprawnej realizacji bieżących zadań i zagadnień związanych z obsługą mieszkańców.

Co zdecydowało, że podjął Pan decyzję o udziale w walce o urząd wójta Malczyc? Dlaczego Pan kandyduje?

Znaczna część mojego życia zawodowego związana była z pracą poza naszą gminą i powrotami do miejsca zamieszkania na weekend. Z tej perspektywy znakomicie widać jak pozytywnie zmienia się nasza gmina, ile inwestycji zostało dokonanych w okresie kierowania gminą przez kolejnych włodarzy. Łatwiej dostrzec również i słabsze strony naszej małej ojczyzny, jej zaniedbania w wielu obszarach istotnych z punktu widzenia mieszkańca. Chcę i będę kontynuował i wzmacniał to co dobre i intensywnie zabiegał o poprawę słabszej strony naszej gminnej rzeczywistości.

Co Pana wyróżnia na tle innych kandydatów? Innymi słowy, dlaczego warto postawić właśnie na Pana? 

Jestem osobą stąd, tutaj mieszkam, tutaj moje dzieci uczęszczały do szkół, tutaj w znacznej mierze robię codzienne sprawunki. Znam w Gminie Malczyce bardzo wielu ciekawych i mądrych ludzi, których mądrością i doświadczeniem mogę się wspierać. Dotykają mnie te same utrudnienia jak i niedogodności życia codziennego wynikającego z określonego stanu gminnej infrastruktury.

Mimo sporego już stażu i dużego doświadczenia zawodowego w dalszym ciągu jestem osobą ciekawą nowych wyzwań i zadań a co najważniejsze jestem gotowy do ich realizacji w oparciu o szeroki front osób dla których interes gminy i mieszkańców jest nadrzędny. Ja po prostu jestem stąd i sprawy naszej gminy są dla mnie bardzo ważne.

Jakie są Pana zdaniem najważniejsze wyzwania stojące przed przyszłym wójtem Malczyc? Jakie ma Pan pomysły na rozwiązanie tych spraw?

To przede wszystkim zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody do Malczyc przez wykonanie odwiertu nowego ujęcia i przygotowanie projektu nowego ujęcia wody dla miejscowości zaopatrywanych przez SUW w Dębicach. To także zapewnienie warunków do wypełniania zadań własnych gminy nałożonych na MUK i realizacja zadań wynikających z przyjętego budżetu na rok 2021. Chciałbym także rozwiązać problem mieszkań komunalnych poprzez przeznaczenie środków na remont tych obiektów. Ale to także intensyfikacja prac zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców mieszkających wzdłuż ruchliwych dróg krajowych.

Które z tych wyzwań, o których Pan wspomniał powyżej będą dla Pana priorytetowe? Którymi zajmie się Pan w pierwszej kolejności?

Te wymienione to jedynie przykłady problemów istotnych i ważnych. Cały czas musimy także pamiętać o edukacji i kulturze – ośrodki te wymagają stałego wsparcia i bardzo ścisłej współpracy, aby mogły one wypełniać swoje cele i realizować zakładaną misje.

Aby móc realizować nawet proste zadanie niezbędne są środki finansowe przeznaczone na ich wykonanie. Musimy dynamicznie pozyskiwać środki w źródłach zewnętrznych – wzmocnić kadry zajmujące się ich pozyskiwaniem. Będę przeprowadzał szerokie konsultacje z radami sołeckimi przed inwestycjami w sołectwach. Chcę wpisać model rozmowy i konsultacji z radami sołeckimi i mieszkańcami, jako warunek.

Jakie są Pana pomysły na Gminę Malczyce, na poszczególne miejscowości? Jaki jest Pana plan działania a przede wszystkim jaki jest Pana program, z którym kandyduje Pan w wyborach?

Mój program opera się na fundamentach które można określić jako:

  • Współpraca – każdy z nas może mieć wpływ na gminne sprawy.
  • Rozwój – intensywne poszukiwanie środków na zaplanowane i przewidywane zadania.
  • Środowisko – czyste powietrze, bezpieczeństwo dostaw wody, ochrona środowiska.
  • Kultura fizyczna i sport – rekreacja poprzez miejsca do aktywnego wypoczynku, aktywizacja młodzieży poprzez intensywną współpracę klubów i organizacji sportowych.
  • Bezpieczeństwo – poprawa jakości dróg, chodników, bezpieczne przejścia dla pieszych.
  • Komunikacja – lepsze skomunikowanie miejscowości w obrębie gminy i ze Środą Śląską.
  • Praca i gospodarka – promocja gminnych terenów inwestycyjnych, utworzenie strefy inwestycyjnej.
  • Polityka senioralna – spełnienie oczekiwań seniorów co do wyboru miejsca dla ich aktywności.

A jaki jest Pana pomysł na problemy dotyczące seniorów?

Zamierzam przygotować miejsce, w którym zostanie stworzone centrum seniora.

Jesteśmy w końcu pandemii COVID-19, która wiele zmieniła w życiu ludzi, przedsiębiorców, uczniów, ale i w świecie samorządów. Jakie priorytety i wyzwania są Pana zdaniem dla Gminy Malczyce najważniejsze w okresie po pandemii?

Mam nadzieję, że to rzeczywiście jest już koniec pandemii. Musimy się upewnić, czy wszystkie osoby, które chcą i mogą być zaszczepione dokonały tego i nie zostały w tym procesie pominięte. Ważna jest też rehabilitacja osób, które COVID-19 przechorowały. Dlatego we współpracy z GOK i Ośrodkiem Zdrowia chcę zapewnić dostęp do zajęć, które pozwolą osobom „pocovidowym” wrócić do pełni zdrowia. Ważna będzie bieżąca obserwacja wpływów do budżetu, które z powodu pandemii mogą być niższe i natychmiastowe reagowanie na tą sytuację.

Jak już mówiłem chcę aktywnie poszukiwać źródeł finansowania na zewnątrz. Jestem przekonany, że pomocne w tym będzie moje dotychczasowe doświadczenie.

W ostatnich dniach usłyszeliśmy, że na posiedzeniu Komisji Dyscyplinarnej DolZPN zapadła decyzja o degradacji klubu z Malczyc z okręgówki do klasy B. Wywołuje to wiele emocji. Dlaczego tak się stało?

W mediach jest wiele informacji, które nie do końca odpowiadają prawdzie. Poniżej oficjalne decyzja Komisji.

Klubowi przysługuje odwołanie się od decyzji z czego klub skorzysta.

Przyczyny nierozegrania meczów przez drużynę trampkarzy są wyjaśniane. Można w dużej mierze stwierdzić, że okres ograniczenia aktywności fizycznej która dotknęła nas wszystkich w dużej mierze zdestabilizowała skład osobowy zespołu, przez co drużyna nie mogła występować w regulaminowym składzie. Oficjalny komunikat zostanie zamieszczony w najbliższy poniedziałek po złożeniu odwołania od decyzji komisji.

Dwa lata zarządzał Pan Malczyckim MUK (Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.) chodzą słuchy, że w spółce został zlecony audyt. Co Pan może powiedzieć na ten temat?

To były chyba najtrudniejsze dwa lata w mojej karierze zawodowej – podjąłem pracę w spółce, co do której wiedziałem, że jest „od zawsze” w trudnej sytuacji a zarazem wypełnia niezmiernie ważne zadania własne gminy dotyczące najważniejszych potrzeb mieszkańców – w zakresie dostaw wody, odbioru ścieków, utrzymania czystości gospodarki komunalnej. Słowem za bezpieczeństwo mieszkańców.

Rzeczywistość okazała się o wiele trudniejsza, jednak dzięki podjętym działaniom, przy wsparciu ze strony Urzędu Gminy jak i przychylności ze strony radnych spółka w 2020 po raz pierwszy w historii mogła pokazać wynik finansowy na plus (ponad 100 tyś zł). W 2018 roku spółka miała ponad 1,2 mln straty, co pokazuje jaką ogromną pracę wraz z zespołem, radnymi i wieloma życzliwymi osobami wykonaliśmy.

Między 2018 a 2020 był czas restrukturyzacji kosztów, zobowiązań, zmian organizacji pracy, porządkowania procesów w firmie, wdrożenie RODO, nadzór BHP, poszukiwania form dostępu do sprzętu korzystając z współpracy z podmiotami zewnętrznymi i wiele, wiele innych złożonych zadań. Niestety Spółka z powodu swojej specyfiki, jak wiele innych samorządowych spółek tego typu nie jest w stanie wypracować pozytywnego wyniku bez wsparcia finansowego z zewnątrz w postaci zleconych prac czy też wsparcia finansowego na wykonywanie zleconych robót przez Gminę. Ten rok i wynik za pierwsze 4 m-ce jest słaby, rozczarowujący – co powoduje napięcia na rachunku finansowym, problemy z realizacją zobowiązań, czy ponowne zadłużanie się firmy. Było to i jest moją troską i ogromnym dyskomfortem, świadomością, że w obecnym kształcie finansowania nie udało mi się utrzymać równowagi finansowej. Nad spółką „wiszą” także jeszcze orzeczone kary za naruszenia środowiska.

Dzięki naszej ogromnej pracy i współpracy prawnej kara za naruszenia za rok 2014 została umorzona a w toku jest postępowanie z roku 2018 od którego spółka złożyła odwołanie. Model funkcjonowania spółki musi zyskać szybkie kompleksowe rozwiązanie i wszyscy mamy tego świadomość. Nie można jej pozostawić samej sobie doprowadzając do sytuacji, w której niewydolna spółka zarządza najważniejszymi procesami w gminie. Problemy te miały być przedstawione w trakcie zapowiadanego posiedzenia rady nadzorczej 26 kwietnia, do którego już nie doszło.

Dziękuję za rozmowę.

>